รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนได้ถูกจัดทำขึ้นทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบริษัทต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และสื่อสารถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2565

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2563

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงาน ความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2562

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงาน ความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2565

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2564

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2563

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงาน ความยั่งยืน
   
การทวนสอบจาก หน่วยงานอิสระ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2562

   
รายงานความยั่งยืน
   
ผลการดำเนินงานความยั่งยืน
   
การทวนสอบจากหน่วยงานอิสระ