our Commitment ontoward net zero

สารจากผู้บริหารระดับสูง

สารจาก
รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เติบโตมาจากการเห็นคุณค่าของความดีที่ผู้อื่นมอบให้ ทั้งโอกาสและความรัก ทำให้มีมุมมองที่เชื่อว่า ความกตัญญูก็คือการรู้และซึ้งถึงความดี และการตอบแทนด้วยใจจริง จะเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตไปในทางที่ดี ทำสิ่งดีๆ ส่งต่อความรู้สึกดีให้แก่กันได้ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณเอี่ยม งามดำรงค์

“จะกตัญญูได้ ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนว่าเป็น
คนดีหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญู ถ้าเป็นคนดีไม่ได้ก็ยังไม่รู้จักกตัญญู”

สารจาก
ประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือเจริญโภคภัณฑ์
“กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจเกษตรครบวงจร ควบคู่กับ การดูแลเกษตรกร และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นั้นคือ การทำประโยชน์แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs)”
คุณสุเมธ ภิญโญสนิท
สารจาก
ประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
(ธุรกิจข้าวและอาหาร)
เครือเจริญโภคภัณฑ์
“การสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมข้าวของไทยทำให้ชาวนาไทยมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงสามารถผลิตสินค้าข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทำให้แบรนด์ข้าวไทย ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกได้ความสำเร็จในการทำงานนั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยหลายๆ อย่างมาส่งเสริมถึงจะได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในทีมงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละ และพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เราต้องให้โอกาสและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงฝีมือ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง”
คุณสุเมธ เหล่าโมราพร

ธุรกิจเกษตรครบวงจร คือ คำตอบของการทำ
3 ประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน เพื่อคู่ค้าและบริษัท อย่างแท้จริง

ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจของข้าวตราฉัตร คือ
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมข้าวให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธุรกิจเกษตรครบวงจร คือ คำตอบของการทำ
3 ประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน เพื่อคู่ค้าและบริษัท อย่างแท้จริง

ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจของข้าวตราฉัตร คือ
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมข้าวให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงสร้างคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ความยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนและไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 15 ข้อ ให้ได้ภายในปี 2030
โดยจะครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้บูรณาการแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปในโครงสร้างการบริหารการจัดการดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ บริหารธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

– พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหาร ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ โดยรวมของกลุ่มธุรกิจ

– กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ โดยสามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

– สนับสนุนคณะทำงานฯ ด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

– รายงานต่อคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

– ร่วมกำหนดทิศทาง ตัดสินใจ ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจ ในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์

– ร่วมกับสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม วัดผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

– ร่วมรายงานความก้าวหน้า แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ ต่อคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงสร้าง
คณะกรรมการ

นโยบายเพื่อพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัติกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
กำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ให้กับกรรมการและบุคลากร โดยใช้ควบคู่กับจรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้พนักงานทุกคนประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันคือคุณธรรมและความซื่อสัตย์
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คู่ค้าธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน