กรอบการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การจัดการ
ด้านความยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า นอกเหนือจากการส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคแล้ว ธุรกิจจะดำเนินการอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเห็นได้จากการยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัทอย่างเสมอมา รวมถึงการนำแนวทาง C.P. Excellence มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาของ
บุคลากรบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามหลักการสากลด้านความยั่งยืน เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเป้าหมายการพัฒนาที่อย่างยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs)
ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
ปี 2559-2563
ค่านิยม 3 ประโยชน์
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระบบการบริหาร ซีพี
สู่ความเป็นเลิศ
The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP
กฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานใน
แต่ละประเทศ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • สิทธิมนุษยชนและ
  การปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การศึกษา
 • การพัฒนาผู้นำและ
  ทรัพยากรบุคคล
 • สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 • คุณค่าทางสังคม
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การสร้างความผูกพัน
  กับผู้มีส่วนได้เสีย
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ
 • การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 • การปกป้องระบบนิเวศ
  และความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  อย่างรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือ ความสามารถ และวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน

ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้นำยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้กรอบการทำงาน 3Hs คือ HEART – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ นั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ซึ่งอยู่ภายใต้หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและรากฐานความยั่งยืนของเครือฯ คือ ปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

องค์ประกอบแรก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีหลักการว่า ธุรกิจจะต้องรู้และเข้าใจขีดความสามารถของตนเอง และดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและพอดี องค์ประกอบที่สอง คือ แนวทาง ซีพี สู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) หรือหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management: TQM) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรจากการผนักกำลังภายในเครือฯ ทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร และจิตใจ องค์ประกอบที่สาม คือ หลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักการดังกล่าว พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทั้ง 17 เป้าหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่กลุ่มธุรกิจฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นตลอดการดำเนินงานของเครือฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
ปี 2564-2573
ค่านิยม 3 ประโยชน์
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระบบการบริหาร ซีพี
สู่ความเป็นเลิศ
The 10 UNGC Principles
17 UN SDGs & UNGP
กฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานใน
แต่ละประเทศ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • สิทธิมนุษยชนและ
  การปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การศึกษาและ
  การลดความเหลื่อมล้ำ
 • การพัฒนาผู้นำและ
  ทรัพยากรบุคคล
 • ความปลอดภัยทางทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล*
 • สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 • คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การสร้างความผูกพัน
  กับผู้มีส่วนได้เสีย
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย*
 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ
 • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน*
 • การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 • การปกป้องระบบนิเวศและ
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  อย่างรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือ ความสามารถ และวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน
การประเมิน
ประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพืชครบวงจร (ข้าวโพด) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกำหนดเนื้อหาและคุณภาพของรายงานฉบับนี้บนพื้นฐานการดำเนินงานขององค์กรและประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น และผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัท นำแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards แบบทางเลือกหลัก (Core option) มาเป็นกรอบในการจัดทำรายงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อนำมาประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ
โดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินประเด็นความยั่งยืนภายใต้หลักสำคัญ 10 ประการของ GRI Standards ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสีย ในกระบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล (Completeness) พร้อมทั้งทวนสอบคุณภาพของรายงานโดยดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจน และเข้าใจง่ายของข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้
1
การระบุ
ประเด็นสำคัญ
การระบุประเด็นสำคัญ

ธุรกิจของเครือฯ ครอบคลุมถึง ทุกกิจการของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) คำนึงถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการระบุประเด็นสำคัญประกอบด้วย

 • ประเด็นสำคัญมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืนในปี 2559 ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร รวมถึงรวบรวมข้อมูลของคู่ค้ามาร่วมพิจารณา จากนั้นมีการทบทวนทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
  ผลการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญประจำปี 2563 ของเครือฯ และของกลุ่มธุรกิจ เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานฉบับนี้
 • เทียบเคียงประเด็นความยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ประกอบไปด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact), คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งเเวดล้อมโลก (World Business Council for Sustainable Development : WBCSD), ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)
 • ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากข้อมูลการสำรวจคู่ค้า ข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ และข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เป็นทั้งหมด 14 กลุ่ม
 • รวบรวมประเด็นที่มีนัยสำคัญของกลุ่มธุรกิจ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากการสำรวจแบบสอบถาม
2
การจัดลำดับ
ความสำคัญ
การจัดลำดับความสำคัญ
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนเพื่อพิจารณาข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน แยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นข้อมูลจากผลการสำรวจ และประเด็นที่นัยสำคัญของเครือฯ
 • สำรวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน คณะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจ และตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียแบบออนไลน์
 • นำประเด็นที่มีนัยสำคัญของการประชุม และการสำรวจมาคิดเห็น มาจัดลำดับโดยผู้มีส่วนได้เสีย
  ตามขั้นตอนดังนี้
  • กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักของกลุ่มธุรกิจ
  • กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
  • คำนวณคะแนนความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • คำนวณคะแนนความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
  • จัดทำ Materiality Matrix
3
การทวนสอบ
ความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ
การทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ทวนสอบกระบวนการการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามหลักการรายงานประเด็นสำคัญของมาตรฐาน GRI ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ประการขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย

 • สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อเครือฯ รวมถึงข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนารายงานความยั่งยืน
 • พิจารณาและอนุมัติประเด็นที่มีนัยสำคัญและลำดับความสำคัญโดยคณะผู้บริหาร
 • ทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานอิสระ
4
การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด) พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนารายงานความยั่งยืนในอนาคต ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เปิดช่องทางการติดต่อไว้หลากหลายช่องทาง

ผลการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน

หมายเหตุ :
ผลการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ในปี 2563 เมื่อวันที่ประชุม 15 เมษายน 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่มีนัยสำคัญ ทำให้กระบวนการช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียยังคงเดิม และมีผลทำให้ไม่มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

 • 1 การกำกับดูแลกิจการ
 • 2 สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • 3 การพัฒนาผู้นำและ ทรัพยากรบุคคล
 • 4 การศึกษา
 • 5 คุณค่าทางสังคม
 • 6 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 • 7 ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • 8 การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • 9 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ
 • 10 การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 • 11 การปกป้องระบบนิเวศและ
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 12 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  อย่างรับผิดชอบ
กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน