HomeLiving Together
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดย ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดควบคู่ไปกับหลักการดำเนินธุรกิจขององค์กรภายใต้แนวคิด “Green Culture” ปลูกฝังอยู่ในกิจกรรมของคนในองค์กรสื่อไปถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจข้าวครบวงจร และเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม พลังงานและประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
ความท้าทาย

เราตระหนักดีว่า ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ขึ้นอยู่กับโซ่ข้อมีแข็งแกร่งน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯ ยุติหรือย่อท้อ แต่ในทางกลับกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจะร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจหรือเข้าไปลงทุน ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์

สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 4
คุณภาพการศึกษา
4.4
เพิ่มจำนวนประชาชนที่มีทักษะที่จำเป็น และการเป็นผู้ประกอบการ
SDG 8
งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.3
ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างงานและความเป็นผู้ประกอบการ
SDG 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
9.4
ปรับปรุงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
การสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจหลัก
487 ราย
ได้รับการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจการประเมินและระบุ Critical Supplier
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 100 คู่ค้าธุกิจหลักได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย2563
 • จำนวนธุรกิจที่มีการประเมิน
  และระบุคู่ค้าธุรกิจหลัก
  3
  6
  7
  7
  100%
 • ร้อยละของคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับ
  การสื่อสารคู่มือจริยธรรม
  98.50
  100
  100
  100%
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
แนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานโดยการกำหนดขั้นตอนการบริหาร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการบริหารห่วงโซ่ อุปทานนั้น กลุ่มธุรกิจฯ เริ่มต้นจากการสื่อสารคู่มือ จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ไปยังคู่ค้าธุรกิจทุกราย เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจได้รับทราบนโยบายและความ คาดหวังของกลุ่มธุรกิจฯ และสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างความตระหนักและความเสี่ยง

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มธุรกิจได้รับนโยบายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ กับคู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Supplier) เป็นอันดับแรก โดยหลักการที่ใช้ในการแบ่งประเภทคู่ค้าหลักมีดังนี้

 1. คู่ค้าที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ
 2. คู่ค้าที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักที่หาทดแทนไม่ได้
 3. คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อ-ขายสูง

นอกจากนี้ได้บ่งชี้เพื่อค้นหาคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 มิติ คือระดับความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินนำมาจากช่องทาง ที่เชื่อถือได้ดังนี้ 1) ข่าวสาร 2) ผลการดำเนินงานในอดีต 3) ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม และ 4) แนวโน้ม ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดในอนาคต ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมถึงกลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะคู่ค้าธุรกิจลำดับที่ 1 (Tier 1) ที่ทำการซื้อ-ขายโดยตรงเท่านั้นแต่ยังคงรวมถึงคู่ค้าธุรกิจลำดับอื่นๆ (Non-Tier 1) อีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นสร้างเสริมศักยภาพคู่ค้า ในมิติต่างๆ ที่จำเป็นทั้งการผลิตอย่างปลอดภัยและมีความยั่งยืน จึงนำระบบการจัดการมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมด้าน การตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าและส่งเสริมศักยภาพให้คู่ค้า และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • การให้ความรู้

  การให้ความรู้
  • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • หลักการความยั่งยืน
 • ระบบการจัดการ

  ระบบการจัดการ
  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
  • ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
  • มาตรฐานระดับสากล
 • การเพิ่มคุณค่า

  การเพิ่มคุณค่า
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การใช้เครื่องมือเกษตรที่ทันสมัย
  • การจัดหาปัจจัยการผลิตตามหลัก วิชาการ
 • การสานพลัง

  การสานพลัง
  • การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
  • การผนึกกําลังกับภาครัฐ
  • การแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  • การสร้างเครือข่ายอุปกรณ์
  • การเกษตรเพื่อลดทุน
 • เทคโนโลยีดิจิทัล

  เทคโนโลยีดิจิทัล
  • การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนการเพาะปลูก
  • การสร้างช่องทางการสื่อสาร
  • การให้ความรู้
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
 • ตลาด/การเงิน

  ตลาด/การเงิน
  • การกําหนดราคาขายอย่างเป็นธรรม
  • การรับประกันราคารับซื้อคืน
  • การวางแผนการผลิตบนความต้องการตลาดที่แท้จริง
  • การสนับสนุนสินเชื่อ
การตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้าธุรกิจ
เป้าหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
 • การระบุหาคู่ค้าธุรกิจหลัก

  และคู่ค้าธุรกิจลำดับอื่นๆ
 • การสื่อสารประเด็น

  ด้านความยั่งยืนไปยังคู่ค้า
 • การประเมินตนเอง
  ด้านความยั่งยืน
  ของคู่ค้าธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคู่ค้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ไปจนถึงการประเมินคู่ค้าเพื่อรักษาสถานะการเป็นคู่ค้า ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงผลการดำเนินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจผ่านวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ อาทิ การประเมินด้วยตนเอง การตรวจประเมินที่กระทำโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรือหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนอาทิ ISO 14001, ISO 45001 และ Supplier Ethic Data Exchange (SEDEX) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการจัดการเชิงรุก เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและกลุ่มธุรกิจ

ความท้าทาย

เราตระหนักดีว่า ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ขึ้นอยู่กับโซ่ข้อมีแข็งแกร่งน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯ ยุติหรือย่อท้อ แต่ในทางกลับกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจะร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจหรือเข้าไปลงทุน ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์

สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 4
คุณภาพการศึกษา
4.4
เพิ่มจำนวนประชาชนที่มีทักษะที่จำเป็น และการเป็นผู้ประกอบการ
SDG 8
งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8.3
ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างงานและความเป็นผู้ประกอบการ
SDG 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
9.4
ปรับปรุงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
การสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจหลัก
487 ราย
ได้รับการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจการประเมินและระบุ Critical Supplier
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 100 คู่ค้าธุกิจหลักได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย2563
 • จำนวนธุรกิจที่มีการประเมิน
  และระบุคู่ค้าธุรกิจหลัก
  3
  6
  7
  7
  100%
 • ร้อยละของคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับ
  การสื่อสารคู่มือจริยธรรม
  98.50
  100
  100
  100%
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
แนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานโดยการกำหนดขั้นตอนการบริหาร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการบริหารห่วงโซ่ อุปทานนั้น กลุ่มธุรกิจฯ เริ่มต้นจากการสื่อสารคู่มือ จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ไปยังคู่ค้าธุรกิจทุกราย เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจได้รับทราบนโยบายและความ คาดหวังของกลุ่มธุรกิจฯ และสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างความตระหนักและความเสี่ยง

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มธุรกิจได้รับนโยบายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ กับคู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Supplier) เป็นอันดับแรก โดยหลักการที่ใช้ในการแบ่งประเภทคู่ค้าหลักมีดังนี้

 1. คู่ค้าที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ
 2. คู่ค้าที่เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลักที่หาทดแทนไม่ได้
 3. คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อ-ขายสูง

นอกจากนี้ได้บ่งชี้เพื่อค้นหาคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 มิติ คือระดับความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินนำมาจากช่องทาง ที่เชื่อถือได้ดังนี้ 1) ข่าวสาร 2) ผลการดำเนินงานในอดีต 3) ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม และ 4) แนวโน้ม ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดในอนาคต ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมถึงกลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะคู่ค้าธุรกิจลำดับที่ 1 (Tier 1) ที่ทำการซื้อ-ขายโดยตรงเท่านั้นแต่ยังคงรวมถึงคู่ค้าธุรกิจลำดับอื่นๆ (Non-Tier 1) อีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นสร้างเสริมศักยภาพคู่ค้า ในมิติต่างๆ ที่จำเป็นทั้งการผลิตอย่างปลอดภัยและมีความยั่งยืน จึงนำระบบการจัดการมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมด้าน การตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าและส่งเสริมศักยภาพให้คู่ค้า และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • การให้ความรู้

  การให้ความรู้
  • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • หลักการความยั่งยืน
 • ระบบการจัดการ

  ระบบการจัดการ
  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
  • ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
  • มาตรฐานระดับสากล
 • การเพิ่มคุณค่า

  การเพิ่มคุณค่า
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การใช้เครื่องมือเกษตรที่ทันสมัย
  • การจัดหาปัจจัยการผลิตตามหลัก วิชาการ
 • การสานพลัง

  การสานพลัง
  • การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
  • การผนึกกําลังกับภาครัฐ
  • การแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  • การสร้างเครือข่ายอุปกรณ์
  • การเกษตรเพื่อลดทุน
 • เทคโนโลยีดิจิทัล

  เทคโนโลยีดิจิทัล
  • การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนการเพาะปลูก
  • การสร้างช่องทางการสื่อสาร
  • การให้ความรู้
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
 • ตลาด/การเงิน

  ตลาด/การเงิน
  • การกําหนดราคาขายอย่างเป็นธรรม
  • การรับประกันราคารับซื้อคืน
  • การวางแผนการผลิตบนความต้องการตลาดที่แท้จริง
  • การสนับสนุนสินเชื่อ
การตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้าธุรกิจ
เป้าหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
 • การระบุหาคู่ค้าธุรกิจหลัก

  และคู่ค้าธุรกิจลำดับอื่นๆ
 • การสื่อสารประเด็น

  ด้านความยั่งยืนไปยังคู่ค้า
 • การประเมินตนเอง
  ด้านความยั่งยืน
  ของคู่ค้าธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคู่ค้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ไปจนถึงการประเมินคู่ค้าเพื่อรักษาสถานะการเป็นคู่ค้า ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงผลการดำเนินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจผ่านวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ อาทิ การประเมินด้วยตนเอง การตรวจประเมินที่กระทำโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรือหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนอาทิ ISO 14001, ISO 45001 และ Supplier Ethic Data Exchange (SEDEX) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการจัดการเชิงรุก เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและกลุ่มธุรกิจ

กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

HOME : LIVING TOGETHER
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ