HeartLiving Right
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดย ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด การเติบโตขององค์กรในมุมมองเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีกระบวนการวางแผน มีเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุที่ชัดเจน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความยั่งยืน ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ปลูกฝังอยู่ในกิจกรรมของคนในองค์กรสื่อไปถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ใน
การเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจข้าวครบวงจร และเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ จึงกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
ความท้าทาย : บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประทศ ปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ รองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของ “บุคลากร” เป็นหัวใจหลัก บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประทศ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อการรับมือการปรับเปลี่ยนต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก

ความท้าทาย คือ การสร้างความผูกพันและช่องทางในการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในทุกระดับที่เพิ่มจำนวนขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับบริษัทฯก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ สะสมประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปกับบริษัทฯ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 4
คุณภาพการศึกษา
4.4
เพิ่มจำนวนประชากรที่มีทักษะ ที่จำเป็นด้านการเงิน
4.7
การศึกษาสำหรับการพัฒนา อย่างยั่งยืนและการเป็นพลเมืองของโลก
SDG 5
ความเท่าเทียมทางเพศ
5.5
สร้างหลักประกันว่าผู้หญิง จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ
SDG 17
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.6
แบ่งปันความรู้ และความร่วมมือสำหรับการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
ผู้นำและพนักงาน : 1,427 คน
ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน
จำนวนผู้นำ : 387 คน
เข้าร่วม Workshop ด้านความยั่งยืนในปี 2563
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 100 ของผู้นำและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืน
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย 2563
 • จำนวนผู้นำและพนักงานที่ผ่าน การอบรมด้านความยั่งยืน
  2,106
  2,522
  2,544
  1,427
  100%
 • จำนวนผู้นำเข้าร่วม Workshop ด้านความยั่งยืน
  108
  245
  254
  387
  100%
แนวทางการบริหารบุคลากร
แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำ
การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำในทุกระดับ โดยมีสถาบันผู้นำเครือเป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ซึ่งทุกหลักสูตรจากการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง เน้นการดำเนินโครงการผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการข้ามสายงาน และเป็นการแก้ปัญหาทางธุรกิจจริงต้องตัดสินใจ และเรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
แนวทางการบริหารบุคลากร
แนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า ‘บุคลากรทุกคน’ ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้สำเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายการลงทุนไปทั่วโลก นำมาซึ่งความท้าทายในการสร้าง ‘ผู้นำรุ่นใหม่’ เพื่อมาสานต่อค่านิยมขององค์กร ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็น และมีทัศนคติที่พร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจฯ

ในการนี้กลุ่มธุรกิจฯ ได้ดำเนินการตาม ‘กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือฯ Workforce 4.0’ ขับเคลื่อนด้วย 6
ค่านิยมเครือฯ ข้อมูลดิจิทัล และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลักเน้นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จริงโดยมีสถาบันผู้นำเครือฯ เป็นศูนย์กลางสร้างระบบนิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมการสรรหาคนดีคนเก่ง การเรียนรู้จากที่ปรึกษาระดับโลกในด้านต่างๆ การพัฒนาและวางแผนทางอาชีพคนดีคนเก่งของเครือฯ และปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบยืดหยุ่นให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนช่องว่างความแตกต่างทางยุคสมัยของคน
การอบรมระดับบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืน
(Sustainability Workshop Program)

บริษัทฯ เน้นเรื่องการสื่อสารและให้ความรู้ด้านความยั่งยืนในทุกระดับผ่านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่องการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ผ่านมาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศ (CSR-DIW) และระดับสากล (ISO Standard) การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Excellence Mode

ทำให้การยกระดับภาวะผู้นำ (Elevated Leadership) มีการใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ (Systematized Approach) กำหนดกลยุทธ์และกระจายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Strategy Management) กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) ซึ่งนำไปสู่การรายงานและสื่อสาร (Reporting and Communication) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDG Goal และให้สร้างการรับรอง และคำมั่นสัญญาของผู้บริหารต่อการดำเนินการดังกล่าว สื่อสารลงไปยังพนักงานทุกระดับ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG EXCOM) ได้มีการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020 โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ และท่านผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันพิจารณา และรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2030 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ สู่ปี 2030 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ให้บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทฯจึงได้จัดประชุมและทำ Workshop เพื่อกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีประธานกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหาร และคณะทำงานบริหารความยั่งยืนเข้าร่วมกันการกำหนดเป้าหมายสู่ความยั่งยืนปี 2030 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องวีแคร์ โรงงานข้าวนครหลวง

ความท้าทาย : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประทศ ปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ รองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของ “บุคลากร” เป็นหัวใจหลัก บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประทศ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อการรับมือการปรับเปลี่ยนต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก

ความท้าทาย คือ การสร้างความผูกพันและช่องทางในการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในทุกระดับที่เพิ่มจำนวนขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับบริษัทฯก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ สะสมประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปกับบริษัทฯ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 4
คุณภาพการศึกษา
4.4
เพิ่มจำนวนประชากรที่มีทักษะ ที่จำเป็นด้านการเงิน
4.7
การศึกษาสำหรับการพัฒนา อย่างยั่งยืนและการเป็นพลเมืองของโลก
SDG 5
ความเท่าเทียมทางเพศ
5.5
สร้างหลักประกันว่าผู้หญิง จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ
SDG 17
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.6
แบ่งปันความรู้ และความร่วมมือสำหรับการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
ผู้นำและพนักงาน : 1,427 คน
ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน
จำนวนผู้นำ : 387 คน
เข้าร่วม Workshop ด้านความยั่งยืนในปี 2563
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 100 ของผู้นำและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืน
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย 2563
 • จำนวนผู้นำและพนักงานที่ผ่าน การอบรมด้านความยั่งยืน
  2,106
  2,522
  2,544
  1,427
  100%
 • จำนวนผู้นำเข้าร่วม Workshop ด้านความยั่งยืน
  108
  245
  254
  387
  100%
แนวทางการบริหารบุคลากร
แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำ
การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำในทุกระดับ โดยมีสถาบันผู้นำเครือเป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ซึ่งทุกหลักสูตรจากการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง เน้นการดำเนินโครงการผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการข้ามสายงาน และเป็นการแก้ปัญหาทางธุรกิจจริงต้องตัดสินใจ และเรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
แนวทางการบริหารบุคลากร
แนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า ‘บุคลากรทุกคน’ ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้สำเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายการลงทุนไปทั่วโลก นำมาซึ่งความท้าทายในการสร้าง ‘ผู้นำรุ่นใหม่’ เพื่อมาสานต่อค่านิยมขององค์กร ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็น และมีทัศนคติที่พร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจฯ

ในการนี้กลุ่มธุรกิจฯ ได้ดำเนินการตาม ‘กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือฯ Workforce 4.0’ ขับเคลื่อนด้วย 6
ค่านิยมเครือฯ ข้อมูลดิจิทัล และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลักเน้นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จริงโดยมีสถาบันผู้นำเครือฯ เป็นศูนย์กลางสร้างระบบนิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมการสรรหาคนดีคนเก่ง การเรียนรู้จากที่ปรึกษาระดับโลกในด้านต่างๆ การพัฒนาและวางแผนทางอาชีพคนดีคนเก่งของเครือฯ และปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแบบยืดหยุ่นให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนช่องว่างความแตกต่างทางยุคสมัยของคน
การอบรมระดับบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืน
(Sustainability Workshop Program)

บริษัทฯ เน้นเรื่องการสื่อสารและให้ความรู้ด้านความยั่งยืนในทุกระดับผ่านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่องการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ผ่านมาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศ (CSR-DIW) และระดับสากล (ISO Standard) การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Excellence Mode

ทำให้การยกระดับภาวะผู้นำ (Elevated Leadership) มีการใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ (Systematized Approach) กำหนดกลยุทธ์และกระจายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Strategy Management) กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) ซึ่งนำไปสู่การรายงานและสื่อสาร (Reporting and Communication) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDG Goal และให้สร้างการรับรอง และคำมั่นสัญญาของผู้บริหารต่อการดำเนินการดังกล่าว สื่อสารลงไปยังพนักงานทุกระดับ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG EXCOM) ได้มีการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020 โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ และท่านผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันพิจารณา และรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2030 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ สู่ปี 2030 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ให้บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทฯจึงได้จัดประชุมและทำ Workshop เพื่อกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีประธานกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหาร และคณะทำงานบริหารความยั่งยืนเข้าร่วมกันการกำหนดเป้าหมายสู่ความยั่งยืนปี 2030 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องวีแคร์ โรงงานข้าวนครหลวง

กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

HEART : LIVING RIGHT
การพัฒนาผู้นำและ
ทรัพยากรบุคคล