HealthLiving Well
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของความยั่งยืนด้านสังคม โดย ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาพนักงานและสังคมให้เชื่องโยงกับมิติทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยให้สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการดูแลและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม กระตุ้นให้พนักงานเห็นคุณค่าของการทำงานและเกิดความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการจัดการมีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สร้างสังคมรอบข้างให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในการประกอบการ ปลูกฝังอยู่ในกิจกรรมของคนในองค์กรสื่อไปถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
ความท้าทาย

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าว ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยอ้างอิงตามแนวทางเพื่อสุขภาพของประเทศไทยและสากล โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยในการสร้างสรรค์ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะของประชสชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 และ 3 มุ่งเน้นขจัดความหิวโหยและส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 2
ยุติความยากจน
2.1
การเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยที่เป็นระดับสากล
2.2
ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ
SDG 3
สุขภาพดีและสวัสดิภาพที่ดี
3.4
ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
3.B
สนับสนุนการวิจัย, การพัฒนา และ ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อหาได้ในระดับสากล
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
100%
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
4 รายการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย 2563
 • จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่
  ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
  2
  3
  3
  4
  100%
การบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกคนในแต่ละประเทศเป็น ประเด็นสำคัญจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนั้นๆ ในอนาคต รวมไปถึงช่วยลดภาระต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในระดับประเทศลงได้ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่สามารถร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งมีหน้าที่หลักที่ต้องการนำเสนอสินค้าและ บริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

มุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาสินค้า ใช้การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และภาวะโภชนาการที่ดีให้เกิดในสังคมวงกว้าง ผ่านการบริหารจัดการ 4Ps ที่เน้นพัฒนาบุคลากร (People) พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล (Process) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค (Product) และส่งเสริมสุขภาพ (Promotion of Health) ด้วยการสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่ ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

บุคลากร (People)
จุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเริ่มต้นที่คุณภาพของ “พนักงาน” เราจึงได้สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของเราสามารบริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา จนสินค้าส่งมอบถึงมือผู้บริโภค
กระบวนการ (Process)

“กระบวนการผลิต” ที่ดี จำเป็นต้องมีระบบเเละมาตรฐานรองรับ เราจึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (3rdParty) ตลอดจนมีกระบวนการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Audit) อย่างสม่ำเสมอ

ISO 9001:2015
GMP
HACCP
BRC
ผลิตภัณฑ์ (Product)
“นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์” มีส่วนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ลดสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์และเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย และอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อให้อาหารของเรามีส่วนสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion of Health)
“ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างดี เราจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการนำ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ควบคู่ไปกับการดำ เนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารแก่ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเทในการคิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีด้านอาหารที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ ส่งเสริมให้นักวิจัยและพัฒนาอาหารมีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำ ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอาหารมนุษย์ ด้วยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และคิดค้น นวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคโดยมีโรงงานต้นแบบที่สามารถทดลองและพัฒนาการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ สุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในการ รับประทานอาหารโดยผู้บริโภคมีการ เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับคุณประโยชน์หรือ สารอาหารเป็นอันดับแรกๆ โดยบริษัทฯได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการที่ดีขึ้น
สนับสนุนด้านกีฬา ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย”

พัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง “ข้าวตราฉัตร” ร่วมสนับสนุน “สมาคมกีฬา”
ปั้นก้านเหล็กเยาวชนไทยสร้างชื่อระดับโลก

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง (Sport Marketing) และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างแบรนด์และต่อยอดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้เล่นกีฬาและแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ โดยมีนักกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นเป็นต้นแบบ โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างให้ข้าวตราฉัตรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันหรือ Lifestyle Product ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านกีฬา หรือสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคการ อีกทั้งยังช่วยเรื่องของโภชนาการ เพราะว่าข้าวตราฉัตรยังมีข้าวตราฉัตรไลท์ แบบน้ำตาลน้อย เพื่อสุขภาพให้กับนักกีฬาและเหมาะสมกับนักกีฬาด้วย ดังนั้นเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญให้พัฒนานักกีฬาไทยให้มีฝีมือทัดเทียมระดับโลกแน่นอน

โดยการนำข้าวตราฉัตรไปเป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ดนตรี จะทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภค ช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวตราฉัตร ทำให้แบรนด์มีชีวิตชีวา โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็น Global Platform เริ่มจากประเทศไทย สะท้อนไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันข้าวตราฉัตรมีส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ โดยในปีนี้บริษัทใช้งบประมาณสำหรับกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้งกว่า 15 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 ล้านบาทในปี2563 ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนนักกีฬา สมาคมกีฬา รวมถึงการจัดอีเวนต์ต่างๆ

การดำเนินงาน
สนับสนุนโรงเรียแบดมินตันบ้านทองหยอด
สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน
สนับสนุนสมาคมกีฬากอล์ฟสตรี
สนับสนุนสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ความท้าทาย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าว ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยอ้างอิงตามแนวทางเพื่อสุขภาพของประเทศไทยและสากล โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยในการสร้างสรรค์ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะของประชสชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 และ 3 มุ่งเน้นขจัดความหิวโหยและส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG 2
ยุติความยากจน
2.1
การเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยที่เป็นระดับสากล
2.2
ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ
SDG 3
สุขภาพดีและสวัสดิภาพที่ดี
3.4
ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
3.B
สนับสนุนการวิจัย, การพัฒนา และ ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนในราคาที่สามารถซื้อหาได้ในระดับสากล
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563
100%
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
4 รายการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายปี 2563
ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ปี 2563 เทียบเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
บรรลุตาม
เป้าหมาย 2563
 • จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่
  ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
  2
  3
  3
  4
  100%
การบริหารจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกคนในแต่ละประเทศเป็น ประเด็นสำคัญจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนั้นๆ ในอนาคต รวมไปถึงช่วยลดภาระต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในระดับประเทศลงได้ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่สามารถร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งมีหน้าที่หลักที่ต้องการนำเสนอสินค้าและ บริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

มุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาสินค้า ใช้การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และภาวะโภชนาการที่ดีให้เกิดในสังคมวงกว้าง ผ่านการบริหารจัดการ 4Ps ที่เน้นพัฒนาบุคลากร (People) พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล (Process) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค (Product) และส่งเสริมสุขภาพ (Promotion of Health) ด้วยการสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่ ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

บุคลากร (People)
จุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเริ่มต้นที่คุณภาพของ “พนักงาน” เราจึงได้สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของเราสามารบริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา จนสินค้าส่งมอบถึงมือผู้บริโภค
กระบวนการ (Process)

“กระบวนการผลิต” ที่ดี จำเป็นต้องมีระบบเเละมาตรฐานรองรับ เราจึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (3rdParty) ตลอดจนมีกระบวนการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Audit) อย่างสม่ำเสมอ

ISO 9001:2015
GMP
HACCP
BRC
ผลิตภัณฑ์ (Product)
“นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์” มีส่วนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ลดสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์และเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย และอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อให้อาหารของเรามีส่วนสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion of Health)
“ข้อมูลผลิตภัณฑ์” ที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างดี เราจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการนำ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ ควบคู่ไปกับการดำ เนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารแก่ผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเทในการคิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีด้านอาหารที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ ส่งเสริมให้นักวิจัยและพัฒนาอาหารมีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำ ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอาหารมนุษย์ ด้วยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และคิดค้น นวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคโดยมีโรงงานต้นแบบที่สามารถทดลองและพัฒนาการผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ สุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในการ รับประทานอาหารโดยผู้บริโภคมีการ เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับคุณประโยชน์หรือ สารอาหารเป็นอันดับแรกๆ โดยบริษัทฯได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการที่ดีขึ้น
สนับสนุนด้านกีฬา ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย”

พัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง “ข้าวตราฉัตร” ร่วมสนับสนุน “สมาคมกีฬา”
ปั้นก้านเหล็กเยาวชนไทยสร้างชื่อระดับโลก

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง (Sport Marketing) และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างแบรนด์และต่อยอดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้เล่นกีฬาและแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ โดยมีนักกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นเป็นต้นแบบ โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างให้ข้าวตราฉัตรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันหรือ Lifestyle Product ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านกีฬา หรือสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคการ อีกทั้งยังช่วยเรื่องของโภชนาการ เพราะว่าข้าวตราฉัตรยังมีข้าวตราฉัตรไลท์ แบบน้ำตาลน้อย เพื่อสุขภาพให้กับนักกีฬาและเหมาะสมกับนักกีฬาด้วย ดังนั้นเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญให้พัฒนานักกีฬาไทยให้มีฝีมือทัดเทียมระดับโลกแน่นอน

โดยการนำข้าวตราฉัตรไปเป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ดนตรี จะทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภค ช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวตราฉัตร ทำให้แบรนด์มีชีวิตชีวา โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็น Global Platform เริ่มจากประเทศไทย สะท้อนไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันข้าวตราฉัตรมีส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ โดยในปีนี้บริษัทใช้งบประมาณสำหรับกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้งกว่า 15 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 ล้านบาทในปี2563 ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนนักกีฬา สมาคมกีฬา รวมถึงการจัดอีเวนต์ต่างๆ

การดำเนินงาน
สนับสนุนโรงเรียแบดมินตันบ้านทองหยอด
สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน
สนับสนุนสมาคมกีฬากอล์ฟสตรี
สนับสนุนสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
กลับไป
ด้านบน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

HEALTH : LIVING WELL
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี